Yurtdışı Tescil İşlemleri (Patent Tescili)

Yurtdışı Tescil İşlemleri (Patent Tescili)

Yurtdışı patent tescil işlemlerini ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Araştırma ve Değerlendirme
Başvuru
Takip
İtiraz
Yenileme
Diğer İşlemler
Tescil Süreçleri
Tescil Maliyetleri

 

Araştırma ve Değerlendirme
Yurtdışı patent/faydalı model işlemleri maliyetler ve süreçler açısından yurtiçi işlemlere göre daha maliyetli ve uzun süreli işlemlerdir. Bu sürecin başlangıç aşamasından itibaren doğru ve sağlıklı yürütülmesi gerekmektedir.  VİZYON MARKA & PATENT konusunda uzman çalışanları ve iş ortakları ile tescil istenen her ülkede işlemlerinizi etkileşimli şekilde yürütmektedir.

 

İlk safha olan araştırma ve değerlendirme aşaması, buluşa konu ürünlerin tescil edilmeden önce detaylı araştırılması ve değerlendirilmesini içerir. Her türlü olumsuzlukların değerlendirildiği bu aşamada ürünlerin tescil istenen ülkelerdeki pazara uygun yapıda olup olmadığı, ilgili ülkelerdeki hukuki uygulamalar yönünden sorun olup olmayacağı, daha önce tescil edilmiş veya başvurulmuş birebir ve benzer patent olup olmadığı detaylı şekilde araştırılır, analiz edilir.

 

Bu araştırma müvekkil firmadan gelecek geri bildirimlerle birlikte yapılır. Çünkü bir ürün hakkında araştırma yapmak hem zor hem de süreç isteyen işlemdir. Bu nedenle buluş konusu ürün IPC sınıflandırma sistemine göre net olarak tespit edilir veya buluş ve/veya haksahibi adına göre kısıtlamalar getirilir.

 

Araştırmalar ilgili ülkelerdeki iş ortaklarımız veya online araştırma modülleriyle yapılabilmektedir.

 

Başvuru
Patent veya faydalı modeller de markalar, tasarımlar gibi tescil edildiği ülkelerde geçerli olup o ülkenin yasal koruma mevzuatı kapsamında tescil edilir ve korunular. Haliyle yurtdışında farklı bir ülkede tescil edilmemiş bir patent/faydalı modelin koruması olmayacaktır.

 

Yurtdışı tescil başvuruları ülkelerin kendi yasal uygulamaları ve uluslar arası anlaşmalar doğrultusunda ülkesel bazda ve toplu şekilde yapılabilmektedir. Yurtdışında patent/faydalı model işlemleri aşağıdaki seçenekler dahilinde yapılabilmektedir.

 

Ulusal Bazda Tescil
Uluslar arası Patent Tescili (PCT)
Avrupa Birliği Kapsamında Patent Tescili ( EPC)
Diğer Bölgesel Patent Başvuruları
Ulusal Patent Tescili
Ulusal patent işlemi buluşun tescil edilmek istendiği Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde yapılacak bireysel müracaat ile yapılmaktadır. Paris sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütüne taraf ülkelerde başvuru yapılarak koruma elde etmek mümkündür. Zira Paris sözleşmesi bu amaçla 20 Mart 1883 tarihinde sınırlı sayıdaki ülke tarafından imzalanmış uluslar arası bir anlaşmadır. Anlaşmanın 2.maddesi Birlik Ülkelerine Tanınan Hakları “Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.” şeklinde tarif etmektedir.

 

Bu gün itibariyle 184 ülkenin üyeliği bulunan söz konusu anlaşmaya dahil ülke vatandaşları kendi ülkelerindeki sınai mülkiyet haklarının aynını diğer ülke vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin uygulamak zorundadır.

 

Ulusal patent tescil işlemi, tescil talep edilen ülkeye oradaki vekil aracılığıyla yapılacak müracaat ile başlatılmaktadır.  VİZYON MARKA & PATENT, konusunda 10 yılı aşkın tecrübesi ve beher ülkedeki iş ortaklarıyla güvenilir hizmet sunmaktadır. Söz konusu başvuru şekli diğer toplu müracaat sistemlerine göre maliyetli olmasına rağmen tescil süreci açısından en hızlı yöntem olduğundan tercih edilebilmektedir.

 

Uluslar arası Patent Tescili (PCT)
Uluslararası Patent Başvuruları ,Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılmaktadır.(PCT) PCT Kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularının organizasyonu (WIPO) Dünya Fikri Haklar Örgütü tarafından yürütülmektedir. PCT’nin amacı aynı buluşun korunması için dünya ölçüsünde yapılan patent başvurularının ve bu buluşların incelenmesinin ortaya çıkarmış oldukları zorlukları gidermektedir.Yani tek bir uluslararası patent başvuru ile,PCT anlaşmasına taraf 123 ülkede aynı anda patent başvurusu yapılması ve patent verilmesi aşamasına getirilmesini sağlayan bir başvuru sistemidir..Patent Tescil

 

Aynı buluş için her birlik devletinde ,başka bir resmi dilde ,başka şekil şartlarına bağlı patent başvurusunda bulunmanın ve yine koruma konusunda öngörülen farklı maddi koşulların aranmasının doğuracağı sakıncaların giderilmesi sağlamaktadır.Genellikle 30 aylık bir süreci kapsamaktadır.

 

Başvurunun ardından “uluslararası araştırma “ aşaması başlamaktadır. Uluslararası araştırma raporu başvuru sahibinin, başvurusunu geri çekip çekmemesi hususunda karar vermesini sağlamak üzere başvuru sahibine gönderilir. Eğer başvuru geri çekilmez ise, başvuru Uluslararası Araştırma Rapor ile birlikte WIPO tarafından yayımlanır ve koruma istenilen ülkelerin patent ofislerine gönderilir.

 

PCT sistemi, birden fazla ülkeye yapılacak patent başvurularının dosyalama işlemlerini kolaylaştırmak ve yenilik araştırmalarının (istenirse de ön inceleme raporunun) tek merkezden yapılarak tescil kararının ilgili ülke tarafından verilmesini sağlamaktadır.

 

Patent iş birliği Antlaşması’nın patent başvurusu yapacak kişiler açısından yararı her bir ülkeye tek tek yapılacak başvurulardaki, başvuru yapma, vekil atama, çeviri yapma ve ücret ödeme gibi konulardaki sürelerin sekiz ile on sekiz ay uzatabilmesidir.

 

Patent iş birliği Antlaşması ile ulusal patent ofislerinin yükü azaltılmaktadır. Uluslararası başvurular uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayınlandığı için,ilgilenen kişilerin bilgilendirilmesini sağlanmakta ve bu başvuruların konusu buluşların patent verilebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi,üçüncü kişiler tarafından da sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir.

 

PCT işlemleri ulusal ve uluslar arası olmak üzere iki safhada tamamlanmaktadır;

 

Uluslararası Safhada; Uluslararası başvurunun dosyalanması, uluslararası araştırma raporunun hazırlanması ve uluslararası yayını içeren 1.kısım ve isteğe bağlı ön inceleme raporunun hazırlanması işlemini kapsayan 2.kısımdan oluşmaktadır.

 

Başvuru sahibi başvurusunun uluslararası safhanın 2.kısmını içeren ön incelemeye tabi tutulmasını talep edip etmeme hakkına sahiptir. Bu talep araştırma raporunun yayınlanmasıyla rüçhan tarihinden itibaren 19.ayın sona ermesinden önce yapılmalıdır.

 

Uluslararası ön-inceleme otoritesi tarafından yapılan ön incelemenin amacı; buluşun yeni olup olmadığı,ve sanayiye uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesidir.Bu rapor başvuru sahibine ve başvuru sahibinin seçtiği ülke ofislerine iletilir.

 

PCT başvurusu için gerekli evraklar uluslararası başvurunun dosyalandığı kabul ofisine verilir. Kabul ofisi dosyalama tarihini verir, başvuruyu şekli şartlara uygunluk açısından inceler ve başvurunun bir nüshasını WIPO bünyesinde PCT işlemlerini yürütmekle görevli Uluslararası Araştırma Otoritesine (Türkiye için Avrupa Patent Ofisidir) gönderir. Uluslararası Araştırma otoritesi tarafından araştırma raporu düzenlenerek, buluşa patent verilmesiine engel olabilecek nitelikte olan bütün dokümanlar belirlenebilir. Raporun başvuru sahibine gönderilmesiyle başvuru sahibi PCT 2.kısımda belirtilen şekilde uluslararası ön- inceleme için talepte bulunup bulunmamaya karar verir. Rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden sonra Uluslararası Büro,başvuruyu ve araştırma raporunu yayınlar.

 

Uluslararası safhayı ulusal safha izlemektedir. Başvuru sahibi,PCT başvurusunu seçtiği her ülkede bir vekil tayin ederek o ülkenin mevzuatına uygun bir şekilde ve PCT sürelerine uyarak bu ülkelerde patent başvurusunda bulunur.Bundan sonraki işlemler tamamen ulusal mevzuata göre yürütülür.

 

PCT Sistemi , yabancı patent başvurularının dosyalanmasında avantaj sağlamakla kalmayıp, masrafları da önemli ölçüde azaltmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin sanayicilerinin teknik bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

 

PCT sistemine 17.03.2011 tarihi itibariyle 142 ülke http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf) taraftır.

 

Avrupa Birliği Kapsamında Patent Tescili ( EPC)
Avrupa patentlerinin tescil edilmesine ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC), 5 Ekim 1973’de imzalanmış ve 7 Ekim 1977’de yürürlüğe girmiştir. Türkiye EPC’ye 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olmuştur.

 

EPC’nin amacı, buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir “patent verilmesi sistemi”nin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulmasıdır. Tek bir başvuru ile Sözleşmeye üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle bir patent koruması elde etmek mümkündür. Avrupa patenti, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasını sağlayan bir patenttir. Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

 

Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir.

 

Başvurunun işlemleri EPO’da devam ederken, herhangi bir üye ülkede geçici koruma elde edebilmek için, başvuruya ait istemlerin o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin ulusal ofisine verilmesi gerekir.

 

Başvuruya patent verilmesi kararının ilanından itibaren Avrupa patentinin bir üye ülkede geçerli olabilmesi için, patent fasikülünün o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin belirlediği süre içinde, üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekir.

 

Tescil edilen bir Avrupa patentine, tescil kararının Avrupa Patent Bülteninde ilan edilmesinden itibaren dokuz aylık süre içinde itiraz edilebilir.

 

Diğer Bölgesel Patent Başvuruları
Avrasya Patent Ofisi (EAPO) ve Afrika Patent Organizasyonu (OAPI) kapsamında yapılan başvurular bu bölümde değerlendirilebilir.

 

Takip
Yurtdışı tescil işlemleri yurtiçi işlemlere göre daha uzun sürdüğünden itina ile takip edilmesi ve raporlanması gerekir. Herhangi bir aşamada yapılacak takip ve bilgilendirme hatası geri dönüşü olmayan masraf ve kayıplara yol açabilmektedir.  VİZYON MARKA & PATENT bu konuda uzman kadrosu ile hizmet vermekte ve sizler için sürecin başından sonuna kadar aktif olarak bilgilendirmektedir. Başvuru aşaması veya araştırma öncesi süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapılır ve teklif şartnamelerinde açıkça belirtilir.

 

İtiraz
İtiraz işlemleri yurtiçindeki prosedüre uygun olarak yayına itiraz ve itiraza savunma şeklinde yapılmaktadır. Benzer patentlerin tespit edilerek iptal edilebilmesi için yurtdışında da patentlerin takip edilmesi gerekir. Ürün bazında takip zor olsa da IPC sınıflarına göre, rakip firma isimlerine göre izleme yapılabilmektedir. Bültenlerde yayınlanmasına karar verilen patentlerin yeni olmadığı ve/veya benzer istemlerde olduğu gerekçesi ile itiraz neticesinde iptali mümkündür.

Diğer taraftan yurtdışı patent sürecinde, yayınlanan patentlere karşı gelen itirazlara da görüş ve savunma vermek gerekir. Haklı gerekçeli bilgi ve belgelerle yapılacak savunmalarda tescil işlemlerine kısmen veya tamamen devam edilmesi sağlanabilmektedir.

 

Yenileme
Yurtdışında da yenileme işlemlerinin takip edilerek ücretlerin zamanında ödenmesi gerekir. Hak kaybı olmaması için  VİZYON MARKA & PATENT sizin için bu süreçleri özenle takip etmektedir.

 

VİZYON MARKA & PATENT bu süreçleri sizler için takip eder ve zamanında bilgilendirmesini yapar.

 

Diğer İşlemler
Başvuru sonrası ve tescil sonrası değişiklikler başvuruyu gerektirir ve her bir işlem yapıldıktan sonra sicile kaydedilir.

 

Tescil Süreçleri
Tescil süreci ülke bazında yapıldığında takribi 1-2 yıl, PCT kapsamında yapıldığında takribi 30 ay ve EPC kapsamında yapıldığında ise takribi 2 yıl sürmektedir.
Tescil Maliyetleri
Tescil maliyetleri yukarıda bahsedilen tescil seçeneklerine göre farklılık göstermektedir. Bu konuda teklif almak için online işlemler modülünü kullanabileceğiniz gibi danışmanlarımızdan da bilgi alabilirsiniz.

Gerekli Evraklar
Patent tescil başvurusu ve diğer değişiklik işlemleri için gerekli olan evraklar konusunda danışmanlarımızdan veya yurtdışı uzmanlarımızdan detay bilgi isteyiniz.